درباره خانه بهداشت داردرفش ابراهیم بیگ

 
نام روستای اصلی:
   داردرفش ابراهیم بیگ
          
آدرس:   جاده کرمانشاه - کوزران ،  روستای داردرفش ابراهیم بیگ
                
کد پستی:   6717167153
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :   
  
   
اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:    خانم آباد ،  محمد امین ،  قلعه ،  سید کریم