درباره خانه بهداشت گلالی

   
نام روستای اصلی:
   گلالی
          
آدرس:   جاده کرمانشاه - کوزران ،  روستای گلالی
            
کد پستی:   6715367171
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :   
   

اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:   گلالی جدیدکوربلاغ 1 ، کور بلاغ 2 ، کهریز ، سرکن ، ده قاسم  ،پتی آباد