درباره خانه بهداشت قزقبری دکترحبیب

 
نام روستای اصلی:
   قزقبری دکترحبیب
          
آدرس:   جاده کرمانشاه - کوزران ،  روستای قزقبری دکترحبیب
            
کد پستی:   6717178121
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :   
   
اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:   قزقبری رشیدعلی ، قزقبری جانبخش ،خرس آباد ، صفر آباد ، آقا جعفری ، قزقبری بهادر ، قزقبری ابراهیم