درباره خانه بهداشت عمرمل

 
نام روستای اصلی:
   عمرمل
          
آدرس:   جاده کرمانشاه - کوزران ،  روستای عمرمل
            
کد پستی:   6715997818
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :   
   
   
اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:   حسین آباد ، سراب خشکه علیا ، سراب خشکه سفلی