درباره خانه بهداشت ضمیمه سراب نیلوفر

 
نام روستای اصلی:
    دهستان سراب نیلوفر          
آدرس:   جاده کرمانشاه - کوزران ،  دهستان سراب نیلوفر       
            
کد پستی:   6717145114
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :   2262264- 0831
   
اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:   ملک خطابی ، شهرک نظامی شهید بهشتی ،شهرک سراب  نیلوفر