درباره خانه بهداشت شاهینی

 
نام روستای اصلی:
   شاهینی 
          
آدرس:   جاده کرمانشاه - کوزران ،  روستای شاهینی 
            
کد پستی:   6717139191
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :   
   
اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:   گراوند ، چقا کبود ، مهدی آباد ، نظرآباد