درباره خانه بهداشت تازه آبادمورچی

   
نام روستای اصلی:
   تازه آبادمورچی
          
آدرس:   جاده کرمانشاه - کوزران ،  روستای تازه آبادمورچی
                
کد پستی:   67171511114
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :   
     

اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:   ویس احمدمورچی ، تنوردول ، چقاسفید ، سفید چقادوده ، کوسه وند