درباره خانه بهداشت باغ طیغون

   
نام روستای اصلی:
   باغ طیغون
          
آدرس:   کرمانشاه ، بخش فیروزآباد ،  روستای باغ طیغون
            
کد پستی:   6717956737
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :  
   
اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:   طهنه علیا ، باغ بیگلری ، کوره خسروی ،کژک ، زمان آباد ، باغ کرم بگ ، کله جوب