درباره خانه بهداشت بانریوند

   
نام روستای اصلی:
   بانریوند
          
آدرس:   کرمانشاه ، بخش فیروزآباد ،  روستای بانریوند
            
کد پستی:   6714146146
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :  
   
اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:   باغ یاسم ، چنار ، ابطاف ، ریخل