درباره خانه بهداشت پاچقا

   
نام روستای اصلی:
   پاچقا
          
آدرس:   کرمانشاه ، بخش فیروزآباد ،  روستای پاچقا
            
کد پستی:   6714188161
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :  
   
اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:   سخر علیا ،سخر سفلی ، گلدره ، چشمه ماکان