درباره خانه بهداشت گامبیزج علیا

   
نام روستای اصلی:
   گامبیزج علیا
          
آدرس:   کرمانشاه ، بخش فیروزآباد ،  روستای گامبیزج علیا
            
کد پستی:   6734155173
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :  
   
اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:   کهریز سفلی ، خرگاب علیا ، سر پوزل ،دارمرود ، زلان علیا ، اسد آباد