درباره خانه بهداشت گردکاندارعلیا

   
نام روستای اصلی:
   گردکاندارعلیا
          
آدرس:   کرمانشاه ، بخش فیروزآباد ،  روستای گردکاندارعلیا
            
کد پستی:   6717956645
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :  
   
اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:   گردکاندار سفلی ، کوله سه ، کلین زنگی ، میان سراوان