درباره خانه بهداشت مهدی آبادسفلی

   
نام روستای اصلی:
   مهدی آبادسفلی
          
آدرس:   کرمانشاه ، بخش فیروزآباد ،  روستای مهدی آبادسفلی
            
کد پستی:   6714148167
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :  
   
اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:   پشته ریزه علیا ، پشته ریزه وسطی، پشته ریزه سفلی ، نور سفلی ، نور علیا ، مهدی آباد