درباره خانه بهداشت موسی نارنج

   
نام روستای اصلی:
   موسی نارنج
          
آدرس:   کرمانشاه ، بخش فیروزآباد ،  روستای موسی نارنج
                
کد پستی:   6719775444
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :  
   
اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:   احمد آباد ، چشمه سفید ، میان موسی نارنج ، رویین تن (حسین آباد) ، علی آباد ، سیاه گل ، میانه ، شاه بلاغ ، خلیلان علیا ، خلیلان سفلی