درباره خانه بهداشت نجف آباد

    
نام روستای اصلی:
   نجف آباد
           
آدرس:   کرمانشاه ، بخش فیروزآباد ،  روستای نجف آباد
                 
کد پستی:   -----
      
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :  
    
اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:   گلم کبود علیا  ، گلم کبود  سفلی  ،  گلم کبود وسطی