درباره خانه بهداشت سراب سرفیروزآباد

   
نام روستای اصلی:
   سراب سرفیروزآباد
          
آدرس:   کرمانشاه ، بخش فیروزآباد ،  روستای سراب سرفیروزآباد
            
کد پستی:   6714164146
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :  
   
اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:   کله جوب ، چراغ آباد ، داربدره ، سامله سفلی ، سامله علیا