درباره خانه بهداشت ضمیمه سرونوعلیا

     بازدید ریاست محترم دانشگاه از مراکز شهرستان کرمانشاه 11

نام روستای اصلی:   سرونوعلیا
          
آدرس:   کرمانشاه ، بخش فیروزآباد ،  روستای سرونوعلیا
            
کد پستی:   6734157169
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :  
   
اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:   سرونو سفلی ، سردار ، ولی خانی ، جیرانبلاغ