درباره خانه بهداشت چقاماران بی ابر


نام :   چقاماران بی ابر
   
آدرس:   کرمانشاه ، کیلومتر 35 جاده کرمانشاه - سنندج ، روستای چقاماران بی ابر
          
کد پستی:   6718131176
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :   ندارد
   

اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:   بی ابر ، سر آسیاب ، پا امام