درباره خانه بهداشت ده گل


نام :   ده گل
   
آدرس:   کرمانشاه ، کیلومتر31 جاده کرمانشاه - سنندج ، روستای ده گل
          
کد پستی:   6718176145
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :   ندارد
   

اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:   سراوان علیا ، سراوان سفلی ، سرتیپ آباد ، ده باغ ، ده باغ ناصر خان