درباره خانه بهداشت گروران چهاردانگ


نام :   گروران چهاردانگ
   
آدرس:   کرمانشاه ، کیلومتر 35 جاده کرمانشاه - سنندج ، روستای گروران چهاردانگ
          
کد پستی:   671811133
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :   ندارد
   

اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:   دگروران دودانگ ، وزمله ، چراغ آباد