درباره خانه بهداشت هجوم آباد


نام :   هجوم آباد
   
آدرس:   کرمانشاه ، کیلومتر 46جاده کرمانشاه - سنندج ، روستای هجوم آباد
          
کد پستی:   6718134138
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :   ندارد
   

اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:   دار شادمان