درباره خانه بهداشت خانم آباد

   
نام :
   خانم آباد
   
آدرس:   کرمانشاه ، کیلومتر 30  جاده کرمانشاه - سنندج  ، روستای خانم آباد
          
کد پستی:   6718174357
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :   ندارد
   

اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:   محمود آباد ، گاکیه ، ورمنجه سفلی ، اکبر آباد