درباره خانه بهداشت ضمیمه شهرک ورله


نام :   شهرک ورله
   
آدرس:   کرمانشاه ، کیلومتر 35 جاده کرمانشاه - سنندج ، شهرک ورله
          
کد پستی:   6718116166
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :   ندارد
   

اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:   ورله ، برنجان ، یوان ، شرکت ، پیرمزد