درباره خانه بهداشت ورمنجه


نام :   ورمنجه
       
آدرس:   کرمانشاه ، کیلومتر 34جاده کرمانشاه - سنندج  ، روستای ورمنجه
          
کد پستی:   6718175163
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :   ندارد
   

اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:   کور سراب