رسالت مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه :

مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه زیر نظر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه انجام وظیفه می نماید.این مرکزبااستفاده از تواییها وامکانات موجود،وظیفه خودمی داند با توانمندسازی جامعه در شناخت عوامل تاثیر گذار بر سلامت فردی واجتماعی ورعایت شیوه زندگی سالم درکاهش بیماریها ومرگ ومیر نقش اساسی ایفا نمایدوهمواره تلاش می کند تا تعهد خود را به جامعه،گیرندگان خدمت ،کارکنان دولت وسایر ذی نفعان بصورتی نشان دهد تا به ارائه خدمات بهداشتی درمانی مطابق با نیاز ها ومسائل بهداشتی مردم وارتقاء کیفیت خدمات درمراکز بهداشتی درمانی وخانه های بهداشت منجرگردد.
دراین بخش نیروی های انسانی با ارزش ترین منبع سازمان هستند وبدین منظور افزایش دانش ومهارتها را دراولویت قرار داده شده وبا ایجاد محیط کاری احترام آمیز ، با نشاط ورضایت بخش بستر مناسب برای جلب مشارکت کلیه کارکنان را درتصمیم گیری وبرنامه ریزیها فراهم نموده وبطور مستمر تلاش داردمشارکت موثر تمام بخش های توسعه (ادارات،ارگانها و سازمانهای مرتبط)در شهرستان راجهت طراحی ، اجرا وارزیابی برنامه های تندرستی جلب کرده وبه ایجاد ارتباط صحیح درون و برون بخشی اقدام نماید.
این مرکز همواره در راستای سیاستها واستراتژیها ی کلان وزارت متبوع واولویتهای استانی حرکت کرده وبه نهادینه ساختن ارزشهای زیر در سازمان اهتمام می ورزد.
توجه جدی به انتظارات وتوقعات مشتری ها وپاسخ دادن به نیازهای آنان رعایت عدالت بهداشتی با تاکید بر دسترسی برابر مردم به خدمات بهداشتی.
توجه به تحقیقات کاربردی جهت رفع مشکلات بهداشتی .
بهبود مستمر کیفیت فرآیندهای بهداشتی درمانی و توانمند سازی کارکنان وجامعه.