پایگاه رشد وتکامل کودکان( اتاق تست بیلی(Bayley))

آدرس : خیابان منزه -کلینیک مادر و کودک منزه ( بیمارستان شهید فهمیده قدیم )  طبقه دوم 

پایگاه رشد وتکامل کودکان

 

 شرایط ارجاع کودکان به پایگاه رشد وتکامل(تست بیلی) 

1- بـا تـوجه به به اینکه انجـام تست بیلی نیازمنـد دقت واختصـاص وقت کـافی بوده وفعلاًدر سـطح شهرستان یک پایگاه موجودمی باشـد، لذا ضروریست، مراقبین سلامت وبهورزان گرامی جهت دریـافت نوبت با سـرکارخانم مریم فیض عسـگری مسـئول پایگاه ، ،هماهنگی لازم راازطریق شماره تلفن 37213730-083بعمل آورند. 

2- درخصوص شرایط کودک ، به مادران دارای کودک 12تا36ماهه نیزشرایط ذیل تأکیدگردد:

الف- درروزمراجعه،کودک بیمار نباشد.  ب- شب قبل ازمراجعه استراحت وخواب کافی داشته باشد.

پ- درهنگام مراجعه کودک گرسنه نبوده ویک میان وعده سبک نیزبه همراه داشته باشد.

پایگاه رشد وتکامل کودکان