آدرس مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری و مراکز مشاوره زنان آسیب پذیر به شرح ذیل است:

مراکز خدمات جامع سلامت شهری ، روستایی و پایگاههای سلامت

در حال حاضر تمام مراکز و پایگاههای خدمات جامع سلامت در شهرستان کرمانشاه مجهز به رپید تست اچ آی وی هستند که بعد از انجام مشاوره رایگان بصورت محرمانه انجام و در صورت نتیجه مشکوک برای تایید نهایی به مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری ارجاع داده می شود. 

مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری

مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری مراکزی هستند که قابلیت ارائه خدمات آموزشی ، مشاوره،مراقبت و درمان و پیشگیری، کاهش آسیب را به افراد در معرض بیشترین خطرابتلا و مبتلایان به اچ آی وی و مبتلایان به بیماریهای مقاربتی را داشته دارند.

شهرستان کرمانشاه دارای دو مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری شماره یک و دو به آدرس زیر می باشد: 

1- مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری شماره1واقع در میدان رفعتیه                                            تلفن: 37274623-083


2- مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری شماره 2 تعاون جنب درمانگاه وحدت                                تلفن:   34291037-083

 مراکز مشاوره ویژه زنان آسیب پذیرشماره یک و دو

هدف مراکز مشاوره ویژه زنان آسیب پذیر پیشگیری از انتقال اچ آی وی  دربین زنان دارای رفتارهای پرخطر می باشد

در این مراکز خدمات مشاوره روانشناسی،مامایی،مددکاری ،متادون درمانی و ... بصورت رایگان به زنان دارای واجد شرایط ارائه می گردد.بعضی خدمات تخصصی مانند دندانپزشکی ،پاپ اسمیر،زنان و زایمان و روانپژشکی نیز در صورت نیاز ارجاع داده می شود.لازم به ذکراست که دریافت کلیه خدمات بصورت محرمانه و رایگان انجام می شود

شهرستان کرمانشاه دارای دومرکزمشاوره زنان شماره یک و دو به آدرس زیرمی باشد:


1- مرکز مشاوره زنان شماره 1 خیابان منزه ساختمان سابق بیمارستان شهید فهمیده                  تلفن:  37228466-083


2- مرکز مشاوره زنان شماره 2  بلوار طاق بستان چهلمتری چقاکبود روبروی آزمایشگاه بهار    تلفن:   34296701-083

 

پایگاه مشاوره وآزمایش :           VCT: Voluntary councelling and testing 

                                                      

پیشگیری انتقال از مادر به کودک   PMTCT: Prevention Mother To Child Transmition