توصیه های تغذیه ای برای سالمندان:

تحقیقات تغذیه ای نشان داده است افرادی که از عمرطولانی تری برخوردارنددارای خصوصیات زیر هستند:
*هرروز بطور مرتب صبحانه می خورند.
درهروعده حجم غذای کمی مصرف میکنند.
همواره وزن ثابتی دارند(تغییر وزنشان کمتراست)
*میوه وسبزی دربرنامه غذایی روزانه آنها وجود دارد.
*چربی ومواد غذایی چرب کمتر مصرف میکنند.
*ازمصرف نمک وموادغذایی شوربه مقدارزیاد خودداری میکنند.
داشتن وزن مناسب کمک می کندتا فشارخون،قندخون وچربی خون در حد طبیعی بماند همچنین هنگامی که وزن بدن مناسب باشدخطر ایجاد سرطان روده ،پروستات ،کیسه صفرا،پستان تخمدان ورحم کم میشودثابت نگهداشتن وزن بدن در محدوده طبیعی وجلوگیری ازافزایش وزن درسلامتی وپیشگیری ازبیماریهای مهم ودر اولویت برنامه های حفظ سلامتی است.

باافزایش سن برمقدار چربی بدن افزوده می شوددر نتیجه بایستی مصرف چربی رادر رژیم غذایی محدود نمائید اگر مواد غذایی حاوی کلسترول (چربی)بالا رامصرف کنید خصوصا اگرزمینه ارثی هم داشته باشید باعث افزایش فشار فشارخون میشود .

اگر موارد ذیل رارعایت کنید می توانید از افزایش چربی خون پیشگیری کنید:

*مصرف گوشت قرمز رابه علت وجود مقادیر زیاد چربی پنهان آن محدود کنید.
*چربی های قابل رویت گوشت راتاحد امکان قبل از پخت ومصرف جدانمائید.
*ازمواد غذایی که چربی بالایی دارند مثل کله پاچه ،مغز ،دل وقلوه اجتناب کنید.
*مصرف سوسیس ،کالباس وهمبرگر رابه حداقل برسانید.
*پوست مرغ راقبل از پخت ومصرف جداکنید.
*ازحبوبات وغلات سبوس دار بیشتر استفاده کنید.
*مصرف غذاهای سرخ شده را تاحد امکان کاهش دهید وبیشتراز غذاهای آب پز وبخارپز استفاده کنید.
*بیشتراز 4-5تخم مرغ درهفته چه به تنهایی وچه داخل کوکو مصرف نکنیدواگر چربی خونتان بالاست مصرف زرده تخم مرغ رادر هفته به سه عدد محدود کنی.
*روزانه حداقل 6-8 لیوان مایعات (ترجیحاآب ساده) بنوشید

معصومه پوراسد - کارشناس برنامه سالمندان شهرستان کرمانشاه