خود مراقبتی عمومی:

1- خودمراقبتی یعنی مراقبت از خود با مهربانی و مراقبت از دیگران با عشق
2- فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با خودمراقبتی
3- خانه سالم، محله سالم، شهر سالم با خودمراقبتی
4- مدرسه سالم، دانشگاه سالم، محل کار سالم با خودمراقبتی
5- خودمراقبتی، گام اول سلامت
6- خودمراقبتی، حق و مسوولیتی همگانی
7-افزایش کیفیت زندگی و توسعه پایدار جامعه، با خودمراقبتی
8-خودمراقبتی در سلامت و بیماری، در طول زندگی، از تولد تا آغاز حیاتی نو
9-خودمراقبتی یعنی ارتقای سلامت با تدبیر و امید
10- ارتقای ایمنی فردی، خانوادگی و اجتماعی با خودمراقبتی
11-با خودمراقبتی، ارتباط ما با دنیای درون و بیرون مان توسعه می یابد.
12- تنها با مراقبت از خود می توانیم از دیگران به درستی مراقبت کنیم.
13-خودمراقبتی یعنی مراقبت آگاهانه، ماهرانه و هدفمند از خود و دیگرانی که برای ما ارزشمندند و محیطی که در آن زندکی می کنیم.
14- یک برنامه خودمراقبتی فردی کامل؛ دارای پنج بعد جسمی، روانی، عاطفی،اجتماعی و معنوی است.
15-خودمراقبتی به ما در مورد خود و زندگی مان احساس خوبی می دهد.
16-خودمراقبتی، ارزشی را که برای خود و سلامت مان قایل هستیم، به دیگران نشان می دهد.
17- خودمراقبتی، هسته اصلی سلامت و رفاه است.
18-با خودمراقبتی، به صورت ارادی و فعالانه زمانی را برای سلامت خود در نظرمی گیریم.
19- خودمراقبتی موجب تأمین، حفظ و ارتقای سلامت، ایمنی، رفاه و نشاط ما می شود.
20- برنامه فردی خودمراقبتی، در ارتباط با چگونگی رفتار ما با جسم، روح، روان و محیط زندگی و طبیعت پیرامون مان است.
21- با خودمراقبتی می توانیم گام های بیشتری را به سوی یک زندگی سالم، شاد،هدفمند و معنوی برداریم.
22- خودآگاهی، اولین گام برنامه ریزی فردی به منظور خودمراقبتی است.
23- برای خودمراقبتی باید توانمند شویم تا آگاهانه و فعالانه، آنچه را که میخواهیم، تبدیل به واقعیت کنیم.
24 - خودمراقبتی به ما کمک می کند تا با قدرت، سبک زندگی مان را تغییر دهیم و با تمرکز بر وجود ارزشمندمان، سالم و هدفمند زندگی کنیم.
25- برای طراحی برنامه خودمراقبتی فردی ، باید به شیوه زندگی که برای خودبرگزیده ایم، توجه کنیم.
26- برای طراحی برنامه خودمراقبتی فردی باید باور کنیم که ما برای تغییر به این جهان    آمده ایم ، موجوداتی مترقی با ظرفیتی نامحدود هستیم، خالقان سلامت و برترین مخلوق خدا هستیم.
27- با خودمراقبتی، در طول زندگی کمتر بیمار می شویم و در صورت بروز بیماری، ارزان تر، زودتر و با عارضه کمتری بهبود می یابیم.
28- با خودمراقبتی، می توانیم در هزینه های بهداشتی درمانی خود صرفه جویی کنیم.
29-رعایت سبک زندگی سالم و داشتن زندگی باکیفیت همزمان با بیماری های مزمن، نیازمند خودمراقبتی است.
 
 خودمراقبتی در ناخوشی های جزئی خودمراقبتی در ناخوشی های جزئی  راهنمای خودمراقبتی جوانان راهنمای خودمراقبتی جوانان
خودمراقبتی - تعاریف و جنبه های مختلف آن خودمراقبتی - تعاریف و جنبه های مختلف آن
سیاستهای کلی سلامت و خودمراقبتی سیاستهای کلی سلامت و خودمراقبتی
مولفه های توانمندسازی برای خودمراقبتی مولفه های توانمندسازی برای خودمراقبتی
راهنمای برنامه ریزی فردی برای خود مراقبتی راهنمای برنامه ریزی فردی برای خود مراقبتی
مولفه های توانمندسازی برای خودمراقبتی مولفه های توانمندسازی برای خودمراقبتی
برنامه ریزی فردی برای خود مراقبتی برنامه ریزی فردی برای خود مراقبتی  

 

خود مراقبتی و مردم 1
خود مراقبتی و مردم2 خود مراقبتی و مردم2
       سبک زندگی سالم