درباره همکاری درتامین سلامت جامعه:

مشارکت همه برای تامین سلامت ضروری است

 

وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی وکلیه دانشگاه های و واحدهای زیر مجموعه آنها همواره جهت تامین سلامت جامعه و دست یابی به سطحی مطلوب وقابل قبول از سلامت وبا رعایت عدالت درسلامت تلاش  می نمایند. دراین میان نقش اقشار مختلف جامعه دریاری رسانی به تامین سلامت را نباید فراموش کرد.
همکاری دراین زمینه به اشکال وراهای  مختلف صورت می گیردکه برخی از راههای عبارتند:
1-وقف مکان های مناسب جهت احداث مراکز بهداشتی درمانی
2-ایفای نقش بعنوان داوطلب سلامت(رابط بهداشتی)

 

 

 

مطالب مرتبط:
درباره داوطلبان سلامت وشرایط لازم جهت یک داوطلب سلامت
تاریخچه داوطلبان سلامت(رابطین بهداشت) در ایران