قوانین ، آیین نامه ها و دستوالعمل ها

 

بند2 ماده1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: وظایف وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی عبارتند از:
تامین بهداشت عمومی وارتقاء سطح آن از طریق اجرای برنامه های بهداشتی خصوصا درزمینه بهداشت محیط ، مبارزه با بیماریها و بهداشت خانواده و مدارس ، آموزش بهداشت عمومی، بهداشت کار و شاغلین با تاکید بر اولویت مراقبتهای بهداشتی اولیه،به ویژه بهداشت مادر و کودکان با همکاری وهماهنگی دستگاههای ذیربط.

 

دستورالعمل های مرتبط با سامانه سیب
 آییـن نامه ها ودستـور العمل ها واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریها
 قوانین ودستورالعمل های مرتبط با سلامت خانواده
 قوانین وآیین نامه ها ی مرتبط به واحدبهداشت محیط:
 مستندات قانونی(قوانین ،آییـن نامه ها ودستـور العمل ها) بهداشت حرفه ای:
 دستورالعمل های مربوط به برنامه های واحد طرح وگسترش شبکه:
 مستندات قانونی(قوانین ،آییـن نامه ها ودستـور العمل ها) واحدمدیریت خطر و بلایا
 دستورالعمل های مرتبط به واحدسلامت دهان ودندان
  قوانین ، آیین نامه ها و دستوالعمل ها واحد امور دارویی
  قوانین ، آیین نامه ها و دستوالعمل ها واحد بهبود تغذیه
آییـن نامه ها ودستـور العمل ها واحد سلامت روانی ، اجتماعی واعتیاد
آیین نامه ها و دستورالعمل های  مرتبط به واحدسلامت مدارس
 برخی از قوانین ودستورالعمل های مرتبط با واحد آمار