مطالب آموزشی و آیین نامه ها و دستورالعمل ها ی آموزش سلامت

قوانین ومقررات آموزش کارکنان

 

خلاصه قوانین ومقررات آموزش کارکنان

 

 راهنمای سامانه ارزشیابی رسانه های آموزش سلامت (ارس)   -وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی راهنمای سامانه ارزشیابی رسانه های آموزش سلامت (ارس) -وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستورالعمل  نحوه  تکمیل چک لیست  ارزشیابی رسانه های تولیدی دستورالعمل نحوه تکمیل چک لیست ارزشیابی رسانه های تولیدی 
 
 آیین نامه کمیته ساماندهی رسانه ها  در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه آیین نامه کمیته ساماندهی رسانه ها در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 اصول طراحی پوستر اصول طراحی پوستر  فرم ارزشیابی پوستر فرم ارزشیابی پوستر
 اصول طراحی پمفلت اصول طراحی پمفلت  فرم ارزشیابی پمفلت فرم ارزشیابی پمفلت
 اصول تربیت مراقب  سلامت برنامه داوطلبان سلامت اصول تربیت مراقب سلامت برنامه داوطلبان سلامت  اصول نیاز سنجی اصول نیاز سنجی

دستورالعمل نیازسنجی

دانلود نرم افزار نیاز سنجی مراکز سلامت

دانلود نرم افزار نیاز سنجی خانه بهداشت

توجه: قبل از نصب نرم افزار های فوق باید نرم افزار DotNet4.5 روی سیستم خود نصب نمایید.

 
 چک لیست های پایش مدیریت گروه آموزش و ارتقای سلامت  

 دستورالعمل های خودمراقبتی:

کتاب دستورالعمل اجرایی برنامه خود مراقبتی کتاب دستورالعمل اجرایی برنامه خود مراقبتی

 دستورالعمل اجرایی داوطلبان سلامت در خودمراقبتی دستورالعمل اجرایی داوطلبان سلامت در خودمراقبتی

دستورالعمل های برنامه سفیران سلامت:

 دستورالعمل اجرایی برنامه سفیران سلامت دانش آموزی دستورالعمل اجرایی برنامه سفیران سلامت دانش آموزی