شرح وظایف مدیر مرکز آموزش بهورزی

·       سرپرستی امور فنی و اداری مرکز
·       تهیه برنامه عملیاتی سالیانه مرکز آموزش بهورزی با همکاری مربیان
·       همکاری در تهیه و تنظیم بودجه مرکز و نظارت بر هزینه آن
·       ابلاغ شرح وظایف به کارکنان
·       تشکیل کمیته پذیرش بهورز
·       برنامه ریزی آموزشی با همکاری مربیان در هر پایه آموزشی و نظارت بر اجرای آن
·       نظارت بر نحوه تدریس مربیان و کنترل طرح درس روزانه ، کلی ، چک لیست آموزشی
·       مشارکت در آموزشهای نظری ، عملی ، کار آموزی
·       نظارت بر طرح سوالات امتحانی و تصحیح اوراق و نظارت بر ثبت کارنامه و معدل گیری
·       تنظیم صورتجلسه برگزاری امتحانات پذیرش و آزمون مربوط به هر دوره تحصیلی با نظارت کارشناس مسئول بهورزی استان
·       فراهم نمودن تسهیلات لازم برای اموزش نظری – عملی و کار آموزی با همکاری مرکز بهداشت شهرستان
·       پیگیری امور رفاهی دانش آموزان بهورزی
·       تشکیل شورای مربیان و تنظیم برنامه مدون برای برگزاری جلسات آن حد اقل ماهی یک بار
·       برنامه ریزی و نظارت بر نحوه اجرای برنامه های امتحانی پایان هر پایه و امتحان نهایی
·       نظارت بر رفتار و انضباط دانش اموزان در محیط مرکز و عرصه های کار آموزی با همکاری مربیان
·       نظارت بر حسن انجام وظیفه مربیان و کارکنان ، ارزشیابی سالانه آنان و برنامه ارتقاء شغلی
·       مشارکت در برنامه ریزی و اجرای آموزش پزشکی جامعه نگر با مرکز بهداشت شهرستان
·       برنامه ریزی جهت اجرای برنامه های آموزش بدو خدمت کارکنان با مشارکت واحدهای ستادی
·       برگزاری آزمون های ماندگاری اطلاعات جهت ارزشیابی برنامه های باز اموزی بهورزان با هماهنگی و مشارکت کارشناسان ستادی شهرستان
·       تحلیل نتایج و ارائه طرح های مداخله ای آموزشی به منظور ارتقاء برنامه های آموزشی
·       نظارت و ارزشیابی دوره های آموزشی در حین اجرا و بعد از پایان دوره به منظور تجزیه و تحلیل و رفع نارسایی ها و بهبود روند برنامه های آموزشی
·       مشارکت در جلسات و ارائه نظرات تخصصی
·       همکاری با کارشناسان ستادی در اجرای برنامه های باز آموزی ، نو آموزی و بدو خدمت تیم سلامت
·       همکاری با مجله بهورز از طریق نیاز سنجی بهورزان و سایر کارکنان به منظور تعیین نیازهای آموزشی
·       برنامه ریزی و نظارت جهت برگزاری مراسم بزرگداشت روز بهورز ، انتخاب بهورزان و مربیان نمونه و اعلام نتایج به مرکز بهداشت استان
·       پیگیری تشکیل شورای بهورزی و انتقال مسائل و مشکلات بهورزان به رئیس مرکز بهداشت شهرستان و پیشنهاد تشویق و تنبیه کارکنان
·       مشارکت فعال در کمیته های علمی و اجرایی مرکز بهداشت شهرستان
·       پیگیری تامین فضا و وسایل کمک آموزشی جهت کلاسهای آموزشی
·       تنظیم برنامه های علمی ، فرهنگی ، اجتماعی برای دانش آموزان و بهورزان شاغل با همکاری مربیان و امور رفاهی مرکز بهداشت
·       گزارش مشکلات مربیان به رئیس مرکز بهداشت شهرستان و ارائه راهکارهای مناسب جهت حل مشکلات
·       رابط فصلنامه بهورز و یا نظارت بر عملکرد را بط فصلنامه
·       شرکت فعال در برنامه های ادغام یافته در نظام شبکه
·       برنامه ریزی و اجرای برنامه آموزش ماما روستا و بهورز ماما