وظایف مربیان مرکز آموزش بهورزی:

·        مشارکت در مراحل پذیرش دانش آموزان بهورزی
·        همکاری با مدیر مرکز در برنامه ریزی آموزش تحصیلی
·        مشارکت در اجرای برنامه های آموزشی کارکنان تیم سلامت
·        تهیه طرح درس و چک لیست آموزشی و چک لیست ارزشیابی مهارتهای خروجی فراگیران
·        ایجاد هماهنگی و فراهم نمودن رسانه های آموزشی مناسب برای اجرای یک برنامه آموزشی موثر
·        ارزشیابی مستمر پیشرفت آموزشی دانش اموزان و اقدام برای بر طرف کردن مشکلات آموزشی آنان
·        طرح سوال و برگزاری امتحانات نظری ، عملی و ارزشیابی کار آموزی دانش آموزان
·        تصحیح اوراق امتحانات همکاری در ثبت نمرات در کارنامه هر دانش اموز و معدل گیری
·        حضور فعال در روستاهای اصلی و اقماری به همراه دانش آموزان در برنامه های منازل و مراقبتهای بهداشتی و غیره ......
·        همکاری و مشارکت در تنظیم و اجرای برنامه های باز آموزی تیم سلامت با پیشنهاد مدیر مرکز آموزش بهورزی
·        شرکت در اجتماعات روستایی و جلسات شورای بهداشت به منظور توجیه و جلب مشارکت مردم در برنامه های بهداشتی
·        نظارت بر فعالیت بهورزان فارغ التحصیل همراه با تیم های کارشناسی مرکز بهداشت شهرستان
·        مشارکت در اجرا و برنامه ریزی آموزشهای دانشجویان پزشکی اجتماعی و جامعه نگر
·        همکاری در تنظیم مدارک آموزشی دانش آموزان و اوراق امتحانی و اسناد
·        مشارکت در برنامه آموزش بدو خدمت کارکنان تیم سلامت
·        مشارکت در اجرای برنامه های آموزشی نظری ، عملی و بازدید از عرصه
·        همکاری با مجله بهورز و استفاده از مطالب مجله بهورز در جلسات باز آموزی
·        همکاری با مدیر مرکز در برنامه های ادامه تحصیل بهورزان
·        برنامه ریزی جهت آموزش بدو خدمت نیرو ها با هماهنگی واحد های مختلف مرکز بهداشت
·        همکاری در ثبت نام داوطلبان بهورزی
·        حضور فعال در جلسات باز آموزی و نو آموزی شهرستان
·        همکاری با مدیر در تنظیم برنامه های علمی ، فرهنگی ، اجتماعی برای دانش آموزان
·        مشارکت فعال در جلسات شورای مربیان و ارائه راه حل در مورد مشکلات فردی و آموزشی دانش آموزان و حل مشکلات فنی و اداری مرکز آموزش بهورزی
·        برنامه ریزی و نظارت بر خانه های بهداشت دانش آموزی و آموزشی
·        کوشش در جهت کسب اطلاعات علمی و ارتقاء کیفیت روش تدریس
·        تجزیه و تحلیل کلاس های آموزشی برگزار شده ، ارائه نتایج به مدیر مرکز
·        همکاری با مدیر مرکز در راه اندازی خانه های بهداشت دانش آموزی و مراکز بهداشتی درمانی جدید
·        تهیه بسته های آموزشی کلاسهای برگزار شده و بایگانی آنها
·        همکاری در برگزاری جشن بهورزی و انتخاب بهورز نمونه
·        همکاری با واحد ها در برگزاری سمینار ها و کارگاه های مختلف آموزشی
·        برنامه ریزی و مشارکت در اجرای برنامه های آموزشی تیم سلامت
·        ارزشیابی مستمر پیشرفت آموزشی دانش آموزان و اقدام برای بر طرف کردن مشکلات آموزشی آنان
·        مطالعه و بررسی پیشرفتهای علمی به منظور روز آمد کردن مواد آموزشی
·        برنامه ریزی و مشارکت در برگزاری نیاز سنجی آموزشی جهت کارکنان تیم سلامت و ارایه راهکار های اصلاحی در این زمینه
·        تدوین و تالیف مطالب آموزشی در زمینه مسایل بهداشتی درمانی
·        تنظیم گزارش بازدید از مراکز بهداشتی درمانی وارائه به مدیر مرکز و پیگیری در جهت رفع مشکلات آنها
·        همکاری در اجرای برنامه ادامه تحصیل بهورزان در رشته کار و دانش
·        همکاری با مدیر در تامین امور رفاهی بهورزان شاغل ودانش آموز
·        مشارکت در برنامه ریزی جهت اعزام دانشجویان به مراکز بهداشتی درمانی
·        همکاری درتامین وسایل کمک آموزشی جهت اجرای کلاس های آموزشی
·        شرکت فعال در برنامه های ادغام در سیستم طبق پیشنهاد مدیر مرکز
·        نظارت بر اخلاق و انضباط دانش آموزان
·        معرفی دانش آموزان پایه دوم به مردم و شورای اسلامی روستا با همکاری پزشک خانواده
·         مشارکت در اجرای برنامه ادغام یافته در سیستم
·        استخراج نتایج برگزاری کلاسها و کارگاههای اجرا شده و تجزیه و تحلیل اطلاعات آن با همکاری واحد های مرکز بهداشت و ارائه به مدیر مرکز
·        همکاری در اجرای برنامه آموزش بهورز ماما
·        همکاری در اجرای برنامه آموزش ماما روستا
·        انجام سایر امور به پیشنهاد مدیر مرکز