روند برنامه بیمار یابی سل وارائه خدمات به بیماران مسلول:

برای هر مورد مشکوک به بیماری سل پس از مراجعه به واحد بیماری های مراکز خدمات جامع سلامت محل ،خدمات ذیل انجام می گردد:
1.        تکمیل فرم مخصوص بیمار یابی سل(فرم شماره یک ).
2.        گرفتن یک نمونه خلط ،بلافاصله درمحل مرکز خدمات جامع سلامت.
3.        تحویل قوطی مخصوص به بیمار جهت گرفتن گرفتن نمونه خلط دوم در صبح روز بعد(قبل از صرف صبحانه).
4.        گرفتن نمونه خلط سوم،در زمانی که بیمار برای تحویل دادن نمونه دوم به مرکز خدمات جامع سلامت مراجعه می نماید.
5.        ارسال هرسه نمونه خلط گرفته شده به آزمایشگاه مرکز بیماریهای ریوی.
6.        اعلام نتایج آزمایش نمونه خلط ها از طرف مرکز ریوی به مرکزخدمات جامع سلامت که نمونه ها را فرستاده است.
7.        شروع درمان در مواردی که نمونه از نظرابتلا به سل مثبت گزارش می شود.
** کلیه خدمات مربوط به پیشگیری ، تشخیص و درمان برای  بیمارن مسلول بصورت رایگان می باشد.