برخی از مناسبتهای مربوط به برنامه های واحد طرح وگسترش شبکه:

روز بهورز روز جهانی داوطلب(داوطلبان سلامت)