شرح وظایف واحد امور داروئی :

وظیفه این قسمت تهیه و توزیع اقلام داروئی و تجهیزات مصرفی پزشکی و دندانپزشکی در بین مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی است که به کمک انبار داروئی این کار انجام می گیرد .

علاوه بر آن ، توزیع مواد و کیت های آزمایشگاهی هم با هماهنگی امور آزمایشگاهها ، توسط انبار داروئی انجام می گیرد .

داروخانه های مراکز شهری و روستائی در چهار چوب دستورالعملهای وزارتی ، داروهای تجویز شده توسط پزشکان، دندانپزشکان و یا مامای شاغل در مراکز را به بیماران تحویل می دهند .

امور دارویی توسط یک نفر کارشناس دارویی انجام میگیرد و وظیفه آن بشرح زیر است:

1)سفارش خرید دارو بصورت ماهیانه به شرکتهای دارویی وسفارش تجهیزات به مراکز فروش تجهیزات پزشکی.

2)توزیع اقلام دارویی وتجهیزات مورد نیاز مراکز بهداشتی درمانی شهری وروستایی وپایگاههای بهداشتی بصورت ماهیانه.

3)بازدید از کارکرد داروخانه های مراکز شهری و روستایی وبررسی وضعیت دارویی در خانه های بهداشت.

4)تهیه واجرای برنامه های آموزشی جهت پرسنل دارویی مراکز.

5)سازماندهی پرسنل دارویی در مراکز بهداشتی درمانی.