درباره واحد روابط عمومی مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه:

روابط عمومی

واحد روابط عمومی:
نام کارشناس مسئول: آقای علی محمد جمشیدپور  


شماره تلفن تماس:   37277970-083

آدرس پست الکترونیکی واحد روابط عمومی مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه:hcokc_pr@kums.ac.ir


 
شرح وظایف واحد روابط عمومی: