برخی از فعالیتها و برنامه های واحد بهداشت حرفه ای :

 
برنامه ها
 
- نظارت برشناسایی وبازدید از کلیه کارگاههای خانگی و غیرخانگی.
- جمع آوری اطلاعات و آمار دقیق تعداد واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی وتعداد شاغلین آنها در سطحشهرستان.
- تنظیم برنامه های عملیاتی و اجرایی واحد بهداشت حرفه ای با توجه به دستورالعمل های ارسالی توسط واحد بهداشت حرفه ای معاونت محترم بهداشتی دانشگاه .
- بازدیداز واحدهای صنعتی و سایر واحدهای تحت پوشش جهت آشنایی با مراحل و فرآیند کار آنها به منظور برنامه ریزی های بهداشتیو معاینات شاغلین .
- شناسایی و ارزشیابیعوامل زیان آور محیط کار(ازقبیل عوامل فیزیکی ،شیمیایی،ارگونومیکی وروانی)
- اندازه گیری و ارزیابیعوامل زیان آور محیط کاربا توجه به امکانات موجود (از قبیل اندازه گیری و ارزیابی صدا و روشنایی  و...)
- پیگیری اجرای طرحهای فنی مهندسی ومدیریتی جهت کنترل عوامل زیان آور  وسالمسازی محیط کار.
-   پیگیری در جهت انجام معاینات قبل از استخدام ( به منظور بکار گماردن کارگرمناسب با شرایط فیزیکی و روحی با کار مورد نظر )و معاینات دوره ای شغلی ( به منظور تشخیص زودرسبیماریهای شغلی وبرنامه ریزی وانجام اقدامات لازم به منظور پیشگیری از تشدید ومتوقف نمودن روند پیشرفت بیماریهای شغلی) .
-     همکاری با پزشکان طب کار جهت تعیین نوع عوامل زیان آور محیط کار شاغلین وانجام معاینات با توجه به نوع عوامل زیان آوری که شاغلین در معرض آنها قرار دارند و با هدف بهبود و ارتقاء کیفیت معاینات شغلی.
- آنالیز معاینات شغلی انجام شده جهت شاغلین واحدهای تحت پوشش وبررسی و پیگیری انجام اقدامات لازم با توجه به نتیجه بدست آمده ازمعاینات کارگری تا حصول نتیجه نهایی.
- پیگیری شناسایی کلیه مواداولیه ،بینابینی و تولیدی که در مراحل مختلف فرآیند تولید ودر واحدهای تحت پوشش کار برد داشته وشاغلین در معرض آنها هستند وپیگیری تهیه MSDS (برگه اطلاعات ایمنی)این مواد .
- پیگیری ونظارت بر تجهیز و راه اندازی خانه های بهداشت کارگری درواحدهای صنعتی وسایر  واحدهای مشمول ماده 93 قانون کار وآیین نامه کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار.
- آموزش کاردانها وکارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل درواحدهای صنعتی وسایر  واحدهای مشمول ماده 93 قانون کار وآیین نامه کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار.
- ارزشیابی عملکرد کاردانها وکارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل درواحدهای صنعتی وسایر  واحدهای مشمول ماده 93 قانون کار .
-   نظارت برایجاد وبهسازی سرویسهای بهداشتی و رفاهی در واحدهای تحت پوشش و بر اساس دستورالعمل تاسیسات کارگاه از نظر بهداشت( از قبیل : دستشویی – توالت – حمام – رختکن – غذاخوری – آب – فاضلاب و ... ).
- نظارت و پیگیریحسن اجرای  اهداف بهداشت حرفه ای درمراکز بهداشتی درمانیشهری و روستایی.
 
- ارزشیابی عملکرد کاردانها وکارشناسان بهداشت حرفه ایشاغل در مراکزبهداشتی و درمانی شهری و روستایی .
- نظارت برفعالیت پرسنل رده میانی مراکز روستایی درجهت اجرای صحیح برنامه های بهداشت حرفه ای و نظارت بر فعالیت بهورزان خانه های بهداشت روستایی.
- برگزاری برنامه های آموزشی و بازآموزی جهت کارشناسان ،کاردانهای بهداشت حرفه ای ،پزشکان دوره دیده طب کار که انجام دهنده معاینات شاغلین هستند،کاردانها وکارشناسان کارخانجات وبهورزان خانه های بهداشت روستایی.
-        جمع آوری وجمع بندی آمارواطلاعات مربوط به کارگاهها وشاغلین وتجزیه و تحلیل عوامل زیان آور موجود در واحدهای تحت پوشش و آنالیز شاخصهای واحد بهداشت حرفه ای به منظور انجام برنامه ریزی صحیح و همچنین آنالیز فعالیتهای انجام شده واحد بهداشت حرفه ای.
-   شرکت در جلسات درون بخشی و برون بخشی مرتبط با برنامه های سلامت شاغلین وسالمسازی محیط کار.

 

برنامه خود اظهاری کارفرمایان در زمینه بهداشت کار

 

 

برخی ازطرحهای عملیاتی درد ست اقدام واحد بهداشت حرفه ای:

 

      درباره تاریخچه سلامت حرفه ای و سیاستهای کلی آن در ایران