سامانه های آنلاین( ویژه کارکنان)

اتوماسیون اداری (ستاد مرکز بهداشت) اتـوماسیون اداری ( خارج از ستاد مرکز بهداشت)
سامانه سیب (سامانه یکپارچه بهداشت) سامانه الکترونیکی نظام مراقبت سندرمیک  مرکز مدیریت بیماریهای واگیر
سامانه ارزشیابی سالانه  کارکنان ، دریافت فیش حقوق پرسنلی، مشاهدهآموزش های ضمن خدمت ،مشاهده خلاصه سوابق خدمتی سامانه ارزشیابی سالانه  کارکنان ، دریافت فیش حقوق پرسنلی، مشاهدهآموزش های ضمن خدمت ،مشاهده خلاصه سوابق خدمتی2
سامانه کشوری مدیریت بازرسی بهداشت محیط و کار (سامح) سامانه مدیریت ارتباط مردمی  تلفن190
سامانه نرم افزاری رصد تغییر گذرواژه اینترنت پرسنل ستاد مرکز بهداشت
پورتال مرکز مدیریت بیماریها سامانه و پورتال مرکز مدیریت بیماریها( ثبت کلیه موارد بیماریهای واگیر)
پورت ارسال گزارش سلامت خانواده سامانه ارزشیابی رسانه ها آموزش سلامت
سامانه کنترل کیفی خارجی آزمایشگاه سامانه سجاد(سامانه جامع اطلاعات درآمد اختصاصی)
درخواست ارتقاء رتبه شغلی از ارشد به خبره یا عالی سامانه نقل و انتقال و ماموریت داخل و خارج استان
سامانه مانا(بروز رسانی سایت اینترنت) پورتال ثبت خودکشی
مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه سایت دانشگاه علو پزشکی کرمانشاه
درخواست کارت شناسایی پرسنلی  

آرم دانشگاه