شماره تلفن تماس مراکزخدمات جامع سلامت روستایی تابعه مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه:

نام مرکزخدمات جامع سلامت روستایی

شماره تلفن تماس

نوکان

34328617

کهریز

38331323

ماهیدشت 

34622028

کرناجی  

34283954

قزانجی 

34684224

کوزران 

34662184

قلعه شاهخانی 

34624573

سید یعقوب 

58244033

پیرکاشان 

58225200

دره دراز(مهدیه)  

38272340

رحیم آباد

مرزبانی 

34722323

سراب نیلوفر  

34672264

سرونو 

34724207

چنار

 

ورله

 

بانگنجاب

58241163

بوژان