اهداف ایجاد وب سایت مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه:

هدف ورسالت مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه ارائه خدمات بهداشتی اولیه به بهترین نحو ممکن،ارتقا سطح بهداشت عمومی وآموزش مباحث بهداشتی به مردم است که خدمات مذکور را از طریق مراکز بهداشتی درمانی تابعه خودبه مردم ارائه می دهد.
یک راه جهت ارائه هر چه بهتر خدمات ،اطلاع رسانی صحیح در خصوص مراکز بهداشتی درمانی موجود ومعرفی انواع خدماتی است که این مراکز ارائه میدهندودر این راستا ایجاد وب سایت یکی از راههای مناسب جهت اطلاع رسانی می باشد.لذا مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه  اهداف زیر را درراه اندازی وب سایت خود مد نظر دارد:
-   معرفی مرکز بهداشتی درمانی تابعه ودرج اطلاعات و مشخصات وجدول خدمات بهداشتی درمانی مراکز مذکور.
- درج اطلااعات آموزشی تخصصی و به روز جهت گروه هدف(عموم مردم وهمکاران بهداشتی)
-  درج اخبار و اطلاعیه های بهداشتی به منظور اطلاع رسانی به عموم مردم  وهمکاران بهداشتی
در قدم اول به معرفی مرکز بهداشتی درمانی پرداخته شده واطلاعاتی شامل آدرس ومشخصات ،شماره تلفن تماس وجدول خدمات بهداشتی درمانی کلیه مراکز شهری ، روستایی و پایگاه های بهداشت وهمچنین اطلاعات مربوط به حدود 149خانه بهداشت روستایی تابعه در سایت درج گردیده است.
اکثر مراکز بهداشتی درمانی تابعه مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه خدمات بهداشتی درمانی مشابهی را ارائه می دهند اما برخی از خدمات فقط درمراکزبهداشتی درمانی خاصی ارائه می گرددمثلا" در سطح شهرستان کرمانشاه ،مرکز بهداشتی درمانی حاج سرابی ،تنها مرکزی است که واکسیناسیون مننژیت را برای مشمولین خدمت وظیفه عمومی انجام می دهد ویامراکز معتضدی(حافظیه) و فرهنگیان فاز 2 تنها مراکزی هستند که آزمایشات ازدواجی درآنجا انجام می شود یا کلینیکطب کار منزه تنها مرکز دولتی ارائه خدمات مربوط به معاینات کارگری وشغلی هستند و...،بنابراین این مراکزنیز بصورت خاص معرفی گردیده اند.
در قدم دوم ،مشخصات واحدهای بهداشتی ودرمانی ستادی مرکز بهداشت ،برخی از قوانین ومقررات مورد استناد آنها و... جهت آشنایی عموم با حیطه وظایف این واحدها در سایت درج شده و روند انجام برخی کارهای مربوط به ارباب رجوع نیز در سایت درج گردید.
در قدم سوم به یکی از مهمترین اهداف مجموعه بهداشتی یعنی آموزش مباحث بهداشتی پرداخته شد ودر صفحه(وب پیج)مربوط به هرواحد بهداشتی بصورت تخصصی ومرتبط به آن واحد ،مطالب آموزشی درج گردیدویا منابع معتبر مرتبط که دارای مطلب آموزشی می باشندلینک شده اند.
درسایت مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه سعی شده است از پرداختن به مباحث غیر مرتبط با ارائه خدمات بهداشتی وآموزش بهداشت خودداری گردد.
امیدواریم با ارسال نظرات وپیشنهادات سازنده خود مارا درراه رفع معایب این سایت وهرچه پربارتر کردن آن یاری بفرمایید.