برخی ازمستندات قانونی(قوانین ،آییـن نامه ها ودستـور العمل ها) واحدهای مختلف بهداشتی:

 

 

آییـن نامه ها ودستـور العمل آیین نامه ها و دستورالعمل بهداشتی

دستورالعمل ها 1 دستورالعمل ها 3
دستورالعمل ها 2 دستورالعمل ها 6
دستورالعمل ها 5 دستورالعمل ها 11
دستورالعمل ها 8 دستورالعمل ها 10
دستورالعمل ها 7 دستورالعمل ها 9
دستورالعمل ها 4 دستورالعمل ها 12
دستورالعمل ها 13 دستورالعمل ها 14

آرم دانشگاه