ورود به سامانه های آنلاین( ویژه کارکنان)

 

                   

اتوماسیون اداری (ستاد مرکز بهداشت)

 

اتـوماسیون اداری ( خارج از ستاد مرکز بهداشت)                     

 

اتوماسیون اداری تحت وب 

آرم دانشگاه

واحد های کارگزینی  ، حسابداری ومالی و آموزش: 

سامانه ارزشیابی سالانه  کارکنان ، دریافت فیش حقوق پرسنلی، مشاهدهآموزش های ضمن خدمت ،مشاهده خلاصه سوابق خدمتی و ارسال ودریافت پیام بین پرسنل دانشگاه

آدرس اینترنتی : http://estipend.kums.ac.ir:81   یا   http://tprs.kums.ac.ir:81   

سامانه ارزشیابی سالانه  کارکنان و فیش حقوق پرسنلی و آموزش های ضمن خدمت

سامانه نقل و انتقال و ماموریت داخل و خارج استان 

آرم دانشگاه 

واحد های بهداشت حرفه ای ومحیط:

1-سامانه جامع بازرسی مرکز سلامت محیط و کار
   جهت ثبت اطلاعات بازرسی از واحدهای کارگاهها ،کارخانجات ،واحدهای تهیه ،توزیع مواد غذایی و ...

2-سامانه مدیریت ارتباط مردمی

دریافت ، رسیدگی ، کنترل و نظارت بر ارتباطات مردمی وزارت بهداشت در حوزه های مختلف سلامت ، بهداشت محیط و کار، امور بیمارستانی ،انتقادات و پیشنهادات و ... طراحی و ایجاد گردیده است(از طریق تماس با شماره تلفن 190مردم می توانند شکایات وگزارشات خود را ثبت وبا دریافت کد رهگیری جواب خود را دریافت دارند)

3- مرکز سلامت محیط و کار جهت دسترسی به آئین نامه هاو دستور العمل های بهداشت محیط
4-
شبکه ملی آزمایشگاهای غذا و دارو

آرم دانشگاه 

 کارگزینی:

درخواست ارتقاء رتبه شغلی از ارشد به خبره یا عالی  (سامانه مهندسی مشاغل وزارت بهداشت ، درمان آموزش پزشکی)

سامانه نقل و انتقالات

آرم دانشگاه 

آمار وفن آوری اطلاعات(IT) :

ســامــانه سـیب 

سـامـانه سـمپا(بروز رسانی سایت اینترنت)

تغییر گذرواژه اینترنت پرسنل ستاد مرکز بهداشت 

آرم دانشگاه 

 واحد طرح وگسترش:

1- سامانه نرم افزاری رصد

جهت ورود اطلاعات فردی شاغلین جدید الاستخدام  و قراردادی و......پرسنل

3- سامانه مدیریت شبکه

جهت ثبت اطلاعات جمعیتی  وتجهیزات مراکز

آرم دانشگاه 

پیشگیری ومبارزه با بیماریها:

سامانه الکترونیکی نظام مراقبت سندرمیک  مرکز مدیریت بیماریهای واگیر

پورتال مرکز مدیریت بیماریها

سامانه و پورتال مرکز مدیریت بیماریها( ثبت کلیه موارد بیماریهای واگیر)

بانک اطلاعات بیماریها

آرم دانشگاه
 

واحد سلامت خانواده :

1- پورت ارسال گزارش سلامت

گزارش عملکرد فعالیت های آموزشی سلامت باروری ( برای ثبت وارسال کلیه فعالیت های آموزشی سلامت باروری)

2- نرم افزاراکسس(برنامه نرم افزاری آفلاین نظام مدیریت سلامت کودکان(CHS)

3- نرم افزاراکسس(برنامه نرم افزاری آفلاین نظام مراقبت مرگ کودکان(CSO)

آرم دانشگاه

واحد مالی وحسابداری:

1- برنامه نرم افزاری آنلاین حسابداری تعهدی(سامانه نظام نوین مالی)

انجام وثبت کلیه دریافت ها و پرداخت ها(واحدهایی مثل حسابداری،انباردارویی، انباراداری،تدارکات از این سامانه استفاده می کنند.)

2-سامانه سجاد(سامانه جامع اطلاعات درآمد اختصاصی)

آرم دانشگاه
 
  آموزش:
آرم دانشگاه

واحدسلامت مدارس:

نرم افزاری آفلاین نظام مراقبت جوانان ومدارس  مراکز خدمات جامع سلامت

آرم دانشگاه

آزمایشگاه:
سامانه کنترل کیفی خارجی

آرم دانشگاه