مطالب آموزشی واحد سلامت مدارس:

آموزش
 

 مطالب آموزشی واحد سلامت مدارس:

 ده کلید طلایی سلامت دانش آموزان  درباره برنامه مدارس مروج سلامت
 طرح کوله پشتی سالم(ویژه دانش آموزان متوسطه) طرح کوله پشتی سالم(ویژه دانش آموزان ابتدایی) 
 دانش آموز سالم باکوله پشتی مناسب  طرح کوله پشتی سالم(ویژه والدین)
   

 مجموعه آموزشی سنین بلوغ( فصل 1 تا 13):

  سنین بلوغ 1 سنین بلوغ (پیشگفتار)
 سنین بلوغ 2 سنین بلوغ(فصل اول) سنین بلوغ 7 سنین بلوغ(فصل دوم)
سنین بلوغ 8 سنین بلوغ(فصل سوم)
سنین بلوغ 9 سنین بلوغ(فصل چهارم)
سنین بلوغ 10 سنین بلوغ(فصل پنجم)
 سنین بلوغ 11 سنین بلوغ (فصل ششم)  سنین بلوغ 12 سنین بلوغ(فصل هفتم)  سنین بلوغ 13 سنین بلوغ(فصل هشتم)   سنین بلوغ 14 سنین بلوغ(فصل نهم)
  سنین بلوغ 3 سنین بلوغ (فصل دهم)  سنین بلوغ 4 سنین بلوغ (فصل یازدهم)  سنین بلوغ 5 سنین بلوغ(فصل دوازدهم) 
 سنین بلوغ 6 سنین بلوغ(فصل سیزدهم)  

 تغذیه سالم در مدارس

رفتارهای مخاطره آمیز در نوجوانان و جوانان:

 تغذیه نامناسب تغذیه نامناسب    بی تحرکی بی تحرکی   آسیب های عمدی آسیب های عمدی  سوء مصرف مواد سوء مصرف مواد
 دخانیات دخانیات  اعتیاد اعتیاد  ایدز ایدز  

مطالب آموزشی در خصوص ازدواج سالم:

 ازدواج سالم ومناسب ازدواج سالم ومناسب    نامزدی نامزدی  معیارهای انتخاب همسر معیارهای انتخاب همسر

 

 تغذیه سالم در مدارس