دستورالعمل های واحد بهبودتغذیه:

آییـن نامه ها ودستـور العمل آیین نامه ها و دستورالعمل بهداشتی
 

 
 
 دستورالعمل جدید تغذیه تکمیلی شهریور ماه1398 دستورالعمل جدید تغذیه تکمیلی شهریور ماه1398
 بسته آموزشی تغذیه در برنامه تحول نظام سلامت (ویژه پزشک) بسته آموزشی تغذیه در برنامه تحول نظام سلامت (ویژه پزشک)
 دستورالعمل جدید تغذیه تکمیلی کودکان( شهریور1398) دستورالعمل جدید تغذیه تکمیلی کودکان( شهریور1398)
 بسته آموزشی تغذیه در برنامه تحول نظام سلامت (ویژه مراقب سلامت و بهورز) بسته آموزشی تغذیه در برنامه تحول نظام سلامت (ویژه مراقب سلامت و بهورز)
 مجموعه مراقبت ها و خدمات تغذیه ای در برنامه تحول نظام سلامت (وِیژه پزشک ، مراقب سلامت  و کارشناس تغذیه) مجموعه مراقبت ها و خدمات تغذیه ای در برنامه تحول نظام سلامت (وِیژه پزشک ، مراقب سلامت و کارشناس تغذیه)
 ارزیابی رشدکودک روش ارزیابی  رشدکودک
 سیاست ها ، اهداف کلان و برنامه های بهبود تغذیه جامعه در برنامه پنجم توسعه(1390-1394) سیاست ها ، اهداف کلان و برنامه های بهبود تغذیه جامعه در برنامه پنجم توسعه(1390-1394)
سند ملی بهبود تغذیه و امنیت غذایی کشور سند ملی بهبود تغذیه و امنیت غذایی کشور
 جزوه(راهنمای) وزن گیری مادران بار دار جزوه(راهنمای) وزن گیری مادران بار دار
 دستورالعمل اجرایی برنامه مشارکتی بهبود وضع تغذیه کودکان دستورالعمل اجرایی برنامه مشارکتی بهبود وضع تغذیه کودکان  
دستورالعمل اجرایی برنامه مشارکتی حمایتی بهبود وضع تغذیه کودکان فروردین 1384
دستورالعمل های تغذیه در سامانه  سیب:
 نحوه محاسبه شاخص های پنل تغذیه در سامانه سیب نحوه محاسبه شاخص های پنل تغذیه در سامانه سیب
 نحوه بررسی عملکرد  کارشناسان  تغذیه توسط کارشناسان ستادی نحوه بررسی عملکرد کارشناسان تغذیه توسط کارشناسان ستادی
 نحوه بررسی عملکرد  کارشناسان  تغذیه تدر مرکز خدمات جامع سلامت نحوه بررسی عملکرد کارشناسان تغذیه تدر مرکز خدمات جامع سلامت
 میز کار کارشناس تغذیه مراکز خدمات جامع سلامت میز کار کارشناس تغذیه مراکز خدمات جامع سلامت
 شاخص های بهبود تغذیه برای مراقب سلامت در سال ........... (شاخص طرح تحول)  قابل استخراج  توسط مراقب سلامت شاخص های بهبود تغذیه برای مراقب سلامت در سال ........... (شاخص طرح تحول) قابل استخراج توسط مراقب سلامت
 راهنمای سامانه سیب ویژه پزشک راهنمای سامانه سیب ویژه پزشک
 
 راهنمای برنامه های تغذیه در سامانه سیب مراقب سلامت راهنمای برنامه های تغذیه در سامانه سیب مراقب سلامت