دستورالعمل های مرتبط با کرونا ویروس جدید 2019 :

 دستورالعمل ها ی کرونا ویروس جدید 2019:

 افراد واجد شرایط غربالگری افراد واجد شرایط غربالگری(نسخه یک - اول تیر ماه 1399)  
   دستورالمل های مربوط به کرونا ویروس در سامانه سیب( جهت استفاده همکاران مراکز خدمات جامع سلامت):
 گام دوم مبارزه با بیماری کووید 19 و فاصله گذاری اجتماعی در حوزه سلامت محیط و کار  
 دستورالعمل های کرونا ویروس جدید2019  دستورالعمل کشوری ویژه کرونا ویروس جدید2019 ( وزارت بهداشت) دستورالعمل کشوری ویژه کرونا ویروس جدید2019 ( وزارت بهداشت)
 توصیه های بهداشتی در مقابله با کروناویروس جدید( وزارت بهداشت -مرکز مدیریت بیماریهای واگیر) توصیه های بهداشتی در مقابله با کروناویروس جدید( وزارت بهداشت -مرکز مدیریت بیماریهای واگیر)
دستورالعمل مراقبت اولیه بهداشتی مراقبت در برابر بیماری تنفسی با اولویت بیماری کرونا ویروس 2019 ویژه ادارات و اماکن عمومی دستورالعمل مراقبت اولیه بهداشتی مراقبت در برابر بیماری تنفسی با اولویت بیماری کرونا ویروس 2019 ویژه ادارات و اماکن عمومی
 راهنمای پیشگیری وکنترل کوید – 19 (کرونا ویروس) کارکنان حمل ونقل مسافری(خدمه پروازی ، راه آهن ،کشتیرانی ، اتوبوسرانی و ...... راهنمای پیشگیری وکنترل کوید – 19 (کرونا ویروس) کارکنان حمل ونقل مسافری(خدمه پروازی ، راه آهن ،کشتیرانی ، اتوبوسرانی و ......  راهنمای پیشگیری وکنترل کوید – 19 (کرونا ویروس) نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی در افراد در تماس با  بیماران راهنمای پیشگیری وکنترل کوید – 19 (کرونا ویروس) نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی در افراد در تماس با بیماران
 راهنمای کنترل محیطی برای مقابله با کووید 19 (کرونا ویروس) در پایانه های مسافربری ایستگاه های قطار، اتوبوس و فرودگاه راهنمای کنترل محیطی برای مقابله با کووید 19 (کرونا ویروس) در پایانه های مسافربری ایستگاه های قطار، اتوبوس و فرودگاه  راهنمای کنترل محیطی برای مقابله با کووید 19 )کرونا ویروس( در اتوبوس های درون شهری و برون شهری راهنمای کنترل محیطی برای مقابله با کووید 19(کرونا ویروس) در اتوبوس های درون شهری و برون شهری
 راهنمای کنترل محیطی برای مقابله با کووید 19(کرونا ویروس)در خودرو های درون شهری و برون شهری راهنمای کنترل محیطی برای مقابله با کووید 19(کرونا ویروس)در خودرو های درون شهری و برون شهری راهنمای کنترل محیطی برای مقابله با کووید 19 (کرونا ویروس)در مترو ، قطار های شهری و برون شهری راهنمای کنترل محیطی برای مقابله با کووید 19 (کرونا ویروس)در مترو ، قطار های شهری و برون شهری
 راهنمای کنترل محیطی برای مقابله با کووید 19(کرونا ویروس)در مراکز ورزشی و استخر های شنا راهنمای کنترل محیطی برای مقابله با کووید 19(کرونا ویروس)در مراکز ورزشی و استخر های شنا  راهنمای کنترل محیطی  برای مقابله با کووید 19 (کرونا ویروس)در مراکز جمعی راهنمای کنترل محیطی برای مقابله با کووید 19 (کرونا ویروس)در مراکز جمعی
  راهنمای کنترل محیطی برای مقابله با کووید 19 )کرونا ویروس( در پارکها، فضای سبز، مبلمان شهری راهنمای کنترل محیطی برای مقابله با کووید 19 (کرونا ویروس)در پارکها، فضای سبز، مبلمان شهری    راهنمای کنترل محیطی برای مقابله با کووید 19 (کرونا ویروس)در اماکن متبرکه و زیارتگاهها راهنمای کنترل محیطی برای مقابله با کووید 19 (کرونا ویروس)در اماکن متبرکه و زیارتگاهها
  راهنماهای گام اول مبارزه با کووید 19 (مرکز سلامت محیط و کار)   راهنماهای گام دوم مبارزه با کووید 19  (مرکز سلامت محیط و کار)
راهنمای کنترل محیطی برای مقابله با کووید 19 (کرونا ویروس) در مراکز جمعی (زندان، پادگان و مراکز نظامی و انتظامی) راهنمای کنترل محیطی برای مقابله با کووید 19 (کرونا ویروس) در مراکز جمعی (زندان، پادگان و مراکز نظامی و انتظامی)
  راهنمای پیشگیری وکنترل ویروس کرونا در محیط کار راهنمای پیشگیری وکنترل ویروس کرونا در محیط کار
 چگونه از گسترش کرونا در محیط کار جلوگیری کنیم؟ پیشگیری و کنترل کوید – 19 (کرونا ویروس)در محیط کار: راهنمای عمومی چگونه از گسترش کرونا در محیط کار جلوگیری کنیم؟ پیشگیری و کنترل کوید – 19 (کرونا ویروس)در محیط کار: راهنمای عمومی
 بسته آموزشی کرونا ویروس ویژه کارگران بسته آموزشی کرونا ویروس ویژه کارگران
 بسته آموزشی کرونا ویروس ویژه مدارس بسته آموزشی کرونا ویروس ویژه مدارس
 بسته آموزشی کرونا ویروس مهدهای کودک بسته آموزشی کرونا ویروس مهدهای کودک
  بسته آموزشی کرونا ویروس ویژه افراد دارای بیماری مزمن بسته آموزشی کرونا ویروس ویژه افراد دارای بیماری مزمن
 بسته آموزشی کرونا ویروس  ویژه دانشجویان و سربازان بسته آموزشی کرونا ویروس ویژه دانشجویان و سربازان
 راهنمای گندزدایی هواپیما در هنگام انتقال مسافر مشکوک به کروناویروس  توسط مرکز سلامت محیط وکا راهنمای گندزدایی هواپیما در هنگام انتقال مسافر مشکوک به کروناویروس توسط مرکز سلامت محیط وکار راهنمای گندزدایی محیط تهیه شده توسط مرکز سلامت محیط وکار راهنمای گندزدایی محیط تهیه شده توسط مرکز سلامت محیط وکار
 توصیه های مرکز سلامت محیط و کار  در خصوص گند زدایی توصیه های مرکز سلامت محیط و کار در خصوص گند زدایی محیط
 راهنمای اقدامات بهداشت محیط در مواجهه با بیماران مبتلا و افراد مشکوک به کرونا ویروس در بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی راهنمای اقدامات بهداشت محیط در مواجهه با بیماران مبتلا و افراد مشکوک به کرونا ویروس در بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی  با اضطراب ویروس کرونا چه کنیم؟ با اضطراب ویروس کرونا چه کنیم؟
 حفظ سلامت روان در شرایط انتشار کرونا ویروس (ویژه روان) حفظ سلامت روان در شرایط انتشار کرونا ویروس (ویژه روان)    بسته آموزشی کرونا ویروس ویژه اتباع خارجی بسته آموزشی کرونا ویروس ویژه اتباع خارجی
 چگونه از گسترش کرونا در محیط کار جلوگیری کنیم؟ چگونه از گسترش کرونا در محیط کار جلوگیری کنیم؟ راهنمای کنترل محیطی بری مقابله با کووید19(کرونا ویروس) در واحدهای صنفی کارگاه نانوایی راهنمای کنترل محیطی بری مقابله با کووید19(کرونا ویروس) در واحدهای صنفی کارگاه نانوایی 
 راهنمای کنترل محیطی بری مقابله با کووید19(کرونا ویروس) در واحدهای صنفی عرضه گوشت ومرغ راهنمای کنترل محیطی بری مقابله با کووید19(کرونا ویروس) در واحدهای صنفی عرضه گوشت ومرغ  راهنمای کنترل محیطی بری مقابله با کووید19(کرونا ویروس) در کشتارگاه(دام وطیور) راهنمای کنترل محیطی بری مقابله با کووید19(کرونا ویروس) در کشتارگاه(دام وطیور)
 شیوه صحیح پوشیدن و در آوردن وسایل حفاظت فردی وشستن دست شیوه صحیح پوشیدن و در آوردن وسایل حفاظت فردی وشستن دست  راهنمای  پیشگیری از مسمومیت و حریق راهنمای پیشگیری از مسمومیت و حریق
 زندگی با کرونا زندگی با کرونا  راهنمای مدیریت آب ، فاضلاب، بهداشت و مواد زائد برای کرونا ویروس  COVID-19 راهنمای مدیریت آب ، فاضلاب، بهداشت و مواد زائد برای کرونا ویروس COVID-19
 مهمترین اقدامات خود مراقبتی عمومی هنگام مواجهه با مسافر بیمار یا مشکوک به بیمار مهمترین اقدامات خود مراقبتی عمومی هنگام مواجهه با مسافر بیمار یا مشکوک به بیمار  نکات مهم در تغذیه دوران نقاهت بیماری19 -COVID نکات مهم در تغذیه دوران نقاهت بیماری19 -COVID
 دستورالعمل و راهنمای آموزش مدیریت استرس ناشی از ویروس کرونا در  جمعیت عمومی(وِزه مراقب سلامت و بهورز) دستورالعمل و راهنمای آموزش مدیریت استرس ناشی از ویروس کرونا در جمعیت عمومی(وِزه مراقب سلامت و بهورز)  راهنمای پیگیری ارائه دهندگان خدمت در حوزه بیماری کرونا (ویژه پیگیری توسط  بهورز / مراقب سلامت / مراقب سلامت ماما) راهنمای پیگیری ارائه دهندگان خدمت در حوزه بیماری کرونا (ویژه پیگیری توسط بهورز / مراقب سلامت / مراقب سلامت ماما)
  دستورالعمل صحیح مصرف مکمل ویتامین D  توصیه هایی برای پیشگیری و کنترل بیماری کرونای جدید در خانواده هایی که سالمند دارند توصیه هایی برای پیشگیری و کنترل بیماری کرونای جدید در خانواده هایی که سالمند دارند
 راهنمای پیشگیری و کنترل کرونا ویروس ( کووید 19) کارکنان اداری و خدماتی با حجم بالای ارباب رجوع راهنمای پیشگیری و کنترل کرونا ویروس ( کووید 19) کارکنان اداری و خدماتی با حجم بالای ارباب رجوع  راهنمای پیشگیری و کنترل کووید – 19( کرونا ویروس) ویژه کشاورزان راهنمای پیشگیری و کنترل کووید – 19( کرونا ویروس) ویژه کشاورزان
 خانواده و کرونا ویروس جدید(کووید19) خانواده و کرونا ویروس جدید(کووید19)  راهنمای پیشگیری و کنترل کرونا ویروس بازگشت به کار شاغلین با احتمال ابتلا به کووید 19 راهنمای پیشگیری و کنترل کرونا ویروس بازگشت به کار شاغلین با احتمال ابتلا به کووید 19
 راهنمای گام دوم مبارزه با کووید- 19 (کرونا ویروس)فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در بانکها راهنمای گام دوم مبارزه با کووید- 19 (کرونا ویروس)فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در بانکها  تغذیه با شیر مادر  و کرونا (پاسخ به سوالات رایج مراقبین سلامت) تغذیه با شیر مادر و کرونا (پاسخ به سوالات رایج مراقبین سلامت)