روند انجام اقدامات وخدمات بهداشتی درموارد حیوان گزیدگی :

روند اقداماتی که باید درموارد حیوان گزیدگی باید انجام شود ومراحل ارائه خدمات درمان ضد هاری:
هر مورد مورد حیوان گزیدگی به عنوان مشکوک به هاری تلقی شده وخدمات ذیل به این موارد ارائه می شود.
1.        شتشوی محل زخم با آب وصابون حداقل به مدت 10 دقیقه.
2.        شتشوی محل زخم با آب ساده (تحت فشار)
3.        ضدعفونی نمودن محل زخم با محلول بتادین یا الکل70درجه.
4.        خودداری از پانسمان نمودن محل زخم.
5.        تکمیل واکسیناسیون ضد کزازدر یکی از مراکزخدمات جامع سلامت
7.        تحت نظر قرار دادن حیوان مهاجم (درمورد سگ به مدت 10 روز)
8.        گزارش تلفنی مورد حیوان گزیدگی به ستاد بیماریهای شهرستان(37228378)
9.        پیگیری مورد حیوان گزیدگی تا اتمام خدمات درمان ضد هاری.