درباره مرکزسلامت جامعه روستایی ورله

    
آدرس : شهرستان کرمانشاه ، کیلومتر 35 جاده سنندج  ، شهرک ورله
   
کد پستی ده رقمی : 6718116166
   
تلفن تماس : ندارد   

تعداد خانه های بهداشت تابعه  این مرکز :  8  واحد
 

واحدهای بهداشتی ارائه کننده خدمت دراین مرکز:

واحدبهداشت خانواده

واحد بهداشت محیط 

واحد بهداشت حرفه ای

واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها و واکسیناسیون

واحد مامایی

 واحدهای درمانی ارائه کننده خدمات در این مرکز:

پزشک عمومی

داروخانه


خانه های بهداشت تابعه
مرکزسلامت جامعه روستایی ورله :