درباره مرکز خدمات جامع سلامت شهری حاج منصوبی و خدماتی که دراین مرکز ارائه می گردد:

مرکز خدمات جامع سلامت شهری حاج منصوبی
آدرس : کرمانشاه ، میدان فردوسی ،خیابان شهید جعفری (کسری) ،بالاتر از بیمه خدمات درمانی
کد پستی ده رقمی 6718937179:  

شماره تلفن تماس :  08337244863

 

 واحدهای بهداشتی ارائه کننده خدمت این مرکز:
واحدبهداشت خانواده
واحد بهداشت محیط
واحد مشاوره سالمندان
واحد  پیشگیری و مبارزه با بیماریها و واکسیناسیون
واحد مامایی
 واحدهای ارائه کننده خدمات درمانی این مرکز:
پزشک عمومی
دندانپزشکی
آزمایشگاه
داروخانه
نام واحدهای اداری این مرکز:
واحد اسناد پزشکی
واحد پذیرش
گروهای مشاوره ویاخدمات خاصی که دراین مرکزارائه می گردد:
نام گروه ،عنوان تخصص
عنوان خدماتی که ارائه می نمایند
شماره تلفن
مرکزمشاوره سالمندان 
مشاوره  سالمندان 
 توسط پزشک عمومی ،گارشناس بهداشت روان وکارشناس تغذیه 
8244863